Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
vztahující se k zásilkovému výdeji zboží prostřednictvím internetového obchodu

Úvodní ustanovení obchodních podmínek

Prodávající tímto stanovuje v souladu s Občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 Sb. a Zákonem na ochranu spotřebitele tyto obchodní podmínky platné pro nákup na e-shopu www.eshop.gabicoffeeandwine.com

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.eshop.gabicoffeeandwine.com , uzavírání kupní smlouvy (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pozdějšími změnami obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1. Prodávající

Prodávajícím se rozumí provozovatel e-shopu na www.eshop.gabicoffeeandwine.com 
Gabi coffee and wine s.r.o., se sídlem Českobrodská 1174, 190 00 Praha 9
IČ: 08720487, DIČ: CZ08720487

Spisová značka: C 323950 vedená u Městského soudu v Praze

 

2. Kupující

Kupujícím, na kterého se vztahují tyto VOP, se rozumí fyzická osoba – spotřebitel, tedy osoba, která smlouvu neuzavírá v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání a povolání.
Smlouvy, které jsou uzavírány kupujícím, se řídí zejména zákonem 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění a Zákonem na ochranu spotřebitele, zák. č. č. 634/1992 Sb.

 

3. Objednávka, kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na www.eshop.gabicoffeeandwine.com
Kupní smlouva vzniká, není-li níže uvedeno jinak, odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo kupní smlouvu na základě dohody s kupujícím a v případech, kdy zjevnou technickou chybou cena, velikost, či atributy zboží vykazují zcela evidentně chybu a došlo by k neúměrnému zkrácení, v případě kdy prodávající zboží aktuálně vyprodal. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena bez zbytečného odkladu zpět na jeho účet nebo poukázána na jím uvedenou adresu, kupní smlouva zaniká.

 

4. Zboží

Zbožím se rozumí věci, které jsou nabízeny prodávajícím prostřednictvím e-shopu k prodeji a to zejména káva a víno (alkohol) a další zboží. Webová stránka obsahuje seznam zboží nabízeného k prodeji. Cena je platná po dobu, po kterou je zveřejněna.

Alkohol neprodáváme osobám mladším 18 let.

 

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo do čtrnácti pracovních dnů od doručení zboží toto neporušené a neopotřebované i s příslušenstvím vrátit na adresu prodávajícího e-shopu: Českobrodská 1174, 190 00 Praha 9, a odstoupit od smlouvy. Kupující není povinen uvést důvod, pro který odstupuje od smlouvy. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Pro odstoupení od smlouvy nás kontaktujte elektronickou formou na e-mailové adrese objednavky@gabicoffeeandwine.com

Následně je povinen kupující vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu Českobrodská 1174, 190 00 Praha 9.

 1. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 2. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 3. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

6. Rozhodný jazyk a rozhodné právo

Právní vztahy a případné spory vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny soudy České republiky s místní příslušností dle sídla prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

7. Kupní cena zboží a další náklady

U každého jednotlivého zboží jsou v internetovém obchodu vždy uvedeny název a kupní cena včetně daně z přidané hodnoty. Kupní cena je považována za cenu smluvní. V internetovém obchodu jsou u jednotlivého zboží dále uvedeny zejména následující údaje:

 1. specifikace zboží a vyobrazení zboží (fotografie),
 2. informace o nákladech za dopravu a balného zboží v případě doručování na území ČR zemí EU (dále jen „poštovné“) a případně poplatky za výběr způsobu platby kupní ceny zboží. Poštovné není účtováno v případně osobního odběru zboží na odběrném místě.
 3. předpokládané termíny dodání zboží dle zvoleného způsobu dodání zboží,
 4. Uplatnění dárkových poukazů na našem webu používáme jako bonusové výhody: dárkové poukazy. Dárkové poukazy lze uplatnit bez minimální hodnoty nákupu. Poukaz je možné uplatnit pouze na jednu objednávku. Kód poukazu zadejte do políčka v košíku při objednávce. Po zadání kódu a odeslání objednávky bude objednávka upravena.

Kupující souhlasí, že vyobrazení, fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám.

 

8. Potvrzení objednávky

Prodávající potvrdí přijetí objednávky kupujícího elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu, a to nejpozději do následujícího pracovního dne po odeslání objednávky kupujícím.

 

9. Ověření objednávky

Prodávající je oprávněn v návaznosti na druh objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) dle svého uvážení ověřit objednávku u kupujícího, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v objednávce a kupující je povinen objednávku verifikovat. V opačném případě bude objednávka považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.

 

10. Komunikační prostředky

Kupující souhlasí s tím, že je objednávka učiněna komunikačními prostředky na dálku. Za případné chyby při přenosu dat ani za jakékoliv náklady kupujícího související s využitím komunikačních prostředků na dálku nenese prodávající žádnou odpovědnost. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

11. Archivace kupní smlouvy

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č.110/2019 o zpracování osobních údajů a doprovodný zákon č. 111/2019 Sb., v platném znění a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je uzavřena a archivována v elektronické podobě. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění platném v době odeslání objednávky prodávajícímu, akceptuje je a bude je dodržovat. Tyto obchodní podmínky platí pro kupujícího a prodávajícího ve znění platném v den realizace (odeslání) objednávky kupujícím, není-li sjednáno jinak. Totéž platí v případě výše kupní ceny včetně souvisejících nákladů uvedených v internetovém obchodu. Nabídka prodeje zboží včetně jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodu.

 

12. Nabídka prodeje zboží

Kupující bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když je mu objednávka kupujícího doručena.

 

13. Objednávka již neprodávaného zboží

Objedná-li kupující zboží, které již prodávající neprodává nebo zjistí-li prodávající, že objednané zboží nebude možné doručit ve lhůtě původně avizované, zavazuje se prodávající neprodleně informovat kupujícího na e-mailovou adresu nebo telefonický kontakt uvedený v objednávce nebo v uživatelském účtu a domluvit se s ním na dalším postupu. Pokud nedojde k dohodě, považuje se původní objednávka co do části předmětného zboží za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.

 

14. Vyloučení přijetí objednávky

Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) o.z. vylučuje přijetí objednávky s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany kupujícího. Navržení změn, dodatků či odchylek kupujícím vůči potvrzené objednávce prodávajícího považuje prodávající toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu kupní smlouvy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné neuzavření kupní smlouvy ve smyslu změn kupujícího.

 

15. Neakceptace objednávky prodávajícím

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném v internetovém obchodu anebo v případě zjevně mylné informace, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky.

 

16. Rozpor mezi obchodními podmínkami a kupní smlouvou

V případě jakýchkoliv rozporů mezi obchodními podmínkami a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím má přednost znění kupní smlouvy.

 

17. Platební podmínky, fakturace, splatnost kupní ceny

Při konkrétní koupi zboží vybere kupující v procesu objednávky způsob úhrady kupní ceny a případných dalších nákladů (např. poštovné). Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, je-li sjednána přeprava u oprávněného přepravce (hotovost přebírá přepravce). V případě přepravy zásilkovou službou je zpravidla možné hradit kupní cenu bezhotovostně platební kartou.
 2. předem bezhotovostním převodem na bankovní účet, který prodávající sdělí kupujícímu v rámci procesu vyřizování objednávky spolu s variabilním symbolem.
 3. bezhotovostně platební kartou pomocí aplikace společnosti GLOBAL PAYMENTS S.R.O.

Podrobné platební podmínky jsou dostupné v rámci internetového obchodu v sekci „Doprava a platba" a tvoří nedílnou součást obchodních podmínek.

Je-li sjednána úhrada kupní ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží před dodáním zboží, obdrží kupující elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce potvrzení o úhradě kupní ceny.
Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Faktura obsahuje zejména označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu kusů zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, DPH, datum splatnosti kupní ceny, číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol, výši ceny za přepravu, je-li sjednána a další náklady.
Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, je splatnost kupní ceny a sjednaných souvisejících nákladů:
u bezhotovostní platby do 48 hodin ode dne odeslání objednávky.
V případě platby bezhotovostním převodem se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla připsána na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek:

 1. jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti zajistit ani poskytnout prodávajícím stejné či adekvátní náhradní zboží a kupující uplatnil právo na slevu z kupní ceny zboží, nebo
 2. nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou a prodávající tuto skutečnost písemně uzná, nebo
 3. odstoupí-li kupující v souladu s těmito obchodními podmínkami od kupní smlouvy, nebo
 4. bude-li zboží kupujícím uhrazeno předem a nevyzvednuto kupujícím v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 5. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
 6. Veškeré změny zboží a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů nebo nabídka platnosti jsou v internetovém obchodě vždy uvedeny.

 

18. Doprava zboží a poštovné, osobní odběr
a přechod nebezpečí škody na věci

Přehled možných způsobů dodání zboží určuje prodávající a uvádí je v internetovém obchodu. Objednané zboží je zasíláno zásilkovou službou dle aktuální nabídky poskytovatelů zásilkových služeb (přepravců).
Kupující je oprávněn v objednávce zvolit z možností způsobů doručení zboží uvedených na stránkách www.gabicoffeeandwine.com. Způsob dodání zboží je možné domluvit odlišně od možností nabízených prodávajícím.
Vína jsou distribuována po předchozím potvrzení objednávky prostřednictvím kurýrní služby (provoz kurýrní služby v pracovních dnech od 8:00 do 17:00).
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen překontrolovat zboží, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. V rámci převzetí zásilky obsahující víno má právo přepravce ověřit věk kupujícího. Pokud je obal porušen, nemusí kupující zboží převzít za předpokladu, že porušení se jeví jako neoprávněné vniknutí do zásilky a sepíše s přepravcem nebo předávajícím zápis o škodě. Podpisem dodacího listu či jiného dokladu bez uvedení výhrad či škod kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně souvisejících nákladů (DPH, poštovné, balné apod.) nebo jeho převzetím, dle toho, co nastane později, není–li ujednáno jinak.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží kupujícímu.

 

19. Dodací lhůty

Není-li na webových stránkách v internetovém obchodu uvedeno jinak, jsou dodací lhůty zboží stanoveny následovně:
Dodací lhůta je 3-5 následujících pracovních dnů. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení a velikosti.
U zboží, které není skladem, uvede prodávající v internetovém obchodu přepokládanou dostupnost zboží skladem.
Doklady ke zboží včetně daňového dokladu (faktury) předává prodávající kupujícímu zpravidla při převzetí zboží.
Odmítne-li kupující převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy prodávajícího. Totéž se uplatní, nebylo-li zboží možné dodat z důvodu uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce nebo z důvodu nevyzvednutí zboží.

 

20. Odpovědnost z vadného plnění
a záruční podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními O.Z.).

Není-li kupující podnikatel, u něhož by bylo zřejmé, že se kupní smlouva týká jeho podnikatelské činnosti, aplikují se na smluvní vztah rovněž zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě dle ustanovení § 2158 a násl. O.Z.,
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Uplatní-li kupující práva z vadného plnění dle těchto obchodních podmínek a jedná-li se o podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na:

odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
na přiměřenou slevu z kupní ceny,
odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto uplatnit u prodávajícího elektronicky na e-mail: objednavky@gabicoffeeandwine.com 

 

21. Odstoupení od kupní smlouvy
a poučení o odstoupení od kupní smlouvy

Tímto článkem prodávající upozorňuje a rovněž poučuje kupujícího, který je spotřebitelem, na možnost odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu v souladu s ust. § 1829 odst. 1 O.Z. následovně. 

 

22. Trvanlivost a ročníky vín

Trvanlivost jednotlivých druhů vín je individuální. Optimální dobu spotřeby a případnou dobu archivace uvádíme u každého vína zvlášť.

Kvalitní víno jako přírodní produkt každým rokem změní své vlastnosti, při širokém sortimentu vín může docházet ke změnám ročníků prodávaných vín rychleji, než se stačí aktualizovat internetová nabídka. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující.
V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku a jiný nechce, musí toto výrazně označit do poznámek pod objednávku.

 

23. Závěrečná ustanovení

V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto obchodních podmínek.

Jakékoliv změny nebo doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. Obě smluvní strany na sebe přebírají riziko změny okolností.

příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,
Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,
Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu mimo jiné nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Vznikne-li na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti kupujícího - spotřebitele, má tento kupující vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle ustanovení § 20e písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d – 20m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Prodávající je osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují.
Pokud některé ustanovení kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek bude shledáno jako neplatné a/nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách ani v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v případě kupujícího – spotřebitele zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek před odesláním objednávky dle čl. II. odst. 4 obchodních podmínek, ujednání obchodních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne 27.11.2019. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek zůstávají nedotčena.

V Praze dne 27.11.2019